UGOVOR O DJELU

Kod ugovora o djelu se radi o potpisivanju ugovora za obavljanje nekog konkretnog posla koji predstavlja „zaokruženu cjelinu“, npr. po ugovoru o djelu možete angažovati čistačicu da vam nešto očisti, majstora da vam nešto popravi, možete angažovati nekoga da vam okreči poslovni prostor  i sl.

Prema važećim propisima, moguće je angažovati osobu da za vaš račun uradi neko „djelo“, zaokružen posao sa tačno određenim vijekom trajanja. Ugovorom o djelu, izvođač se obavezuje obaviti određeni posao, kao što je popravak neke stvari ili izrada web stranice, tj. obavezuje se na izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog rada, dok se s druge strane naručitelj obavezuje platiti mu za taj posao naknadu po unaprijed dogovorenim uslovima.

U slučaju da vam vam se na vratima pojavi inspekcija rada, inspektori  neće prihvaćati ono što ste napisali u ugovoru nego će gledati isključivo stvarnu prirodu posla za koju je angažovano fizičko lice.

Ukoliko inspektori utvrde da je to rad za koji je predviđeno radno mjesto, odnosno, da je rad iz djelatnosti poslodavca, a ne “djela” (u smislu Zakona o obligacionim odnosima, koji ga reguliše) isti vas mogu  kazniti zbog zapošljavanja na „crno“. U tom slučaju, bit ćete u obavezi platiti sve poreze i doprinose koji se plaćaju kada zaposlite radnika u radni odnos.

Karakteristike ugovora o djelu su:

 • Regulisan je Zakonom o obligacionim odnosima;
 • Njime se angažuje fizičko lice, van radnog odnosa (nema penzijskog “staža”), da oba- vi određen, konkretan posao, koji se može okarakterisati kao djelo;
 • Prilikom isplate ovih primanja ne mogu se koristiti lični odbici, niti ima ulogu Porezna kartica;
 • Osnovica poreza na dohodak se paušalno umanjuje za poznate troškove u visini 20% prihoda;
 • Rezidenti nemaju mogućnost umanjenja za troškove 20%;
 • Oporezivim se smatraju i sve eventualne isplate koje se izvrše na ime raznih dodatnih naknada (dnevnice, prevoz, smještaj i sl.), jer se i to smatra djelom naknade;
 • Doprinosi koji se plaćaju su: 4% za zdravstveno osiguranje i 6% za PIO/ MIO;
 • Kod isplate nerezidentima nema doprinosa (ni 4% ni 6%);
 • Isplatitelj na svoj teret plaća 0,5% naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i Opštu vodnu naknadu (obje na neto isplatu) pa i na isplatu nerezidentima;
 • Porez na dohodak se plaća po stopi od 10%.

Ugovorena naknada može biti u bruto ili u neto iznosu. Ako je ugovorena u bruto iznosu, tada se na teret primaoca (angažovanog fizičkog lica) plaćaju doprinos za zdravstveno osiguranje 4% i porez na dohodak 10%, što znači da će to fizičko lice dobiti manji iznos od ugovorenog (bruto) iznosa.

Sa druge strane, naknada se može regulisati kao neto iznos, tj. ugovori se iznos koji će se isplatiti na tekući račun angažovanog fizičkog lica. Tada svi doprinosi, porez na dohodak i naknade praktično “padaju” na teret naručitelja/isplatioca određenog djela.

 

*Karakteristika ovog vida angažmana jeste da je Zakon o obligacionim odnosima predvidio da se poslovi ugovoreni na ovakav način mogu obavljati bilo gdje: na terenu, u mjestu prebivališta izvršioca, na nekom trećem mjestu i sl.*

Ugovor o djelu nije radni odnos, već posao koji se odrađuje za naručioca radova, a za koji on isplaćuje novčanu naknadu. U takvim slučajevima se nemaju ista prava kao u radnom odnosu (topli obrok, godišnji odmor, regres). Dakle, ne radi se o radnom odnosu i ovdje naručitelj nije u ulozi poslodavca, a izvođač rada nije u ulozi zaposlenika, što bitno razdvaja ovu vrstu ugovora od ugovora o radu.

ANGAŽOVANJE NEREZIDENTA

Rezident je fizička ili pravna osoba koju zakon određene države tretira kao domaću osobu. Kriterij za određivanje rezidenta je prostor, a ne državljanstvo. Rezidenti su sve pravne i fizičke osobe sa stalnim boravkom u određenoj zemlji, bez obzira na državljanstvo.

S druge strane, nerezident je fizičko lice sa stalnim prebivalištem u inostranstvu, odnosno pravno lice tj. firma koja je registrovana u inostranstvu. Prema važećim zakonskim propisima fizičko lice koje više od godinu dana boravi van zemlje smatra se nerezidentom.

Prema zakonu o porezu na dohodak rezidentom Federacije smatra se fizičko lice koje: 

 1. Ima prebivalište na teritoriji Federacije,
 2. Na teritoriji Federacije neprekidno ili sa prekidima boravi 183 ili više dana u bilo kojem poreznom periodu,
 3. Ima prebivalište u Federaciji, a na osnovu obavljanja nesamostalne djelatnosti van područja Federacije ostvaruje prihode iz federalnog budžeta i/ili budžeta Bosne i Hercegovine.

Nerezidentom, u smislu ovog Zakona, smatra se fizičko lice koje na teritoriji Federacije boravi manje od 183 dana. Pod stalnim mjestom poslovanja podrazumijeva se mjesto gdje je djelatnost registrirana.

 Za Vas smo spremili kalkulator putem kojeg možete precizno izračunati Vaše obaveze na osnovu ugovora o djelu, sa ugovorenom bruto i neto naknadom

 

Ugovor o djelu sa ugovorenom bruto naknadom

Ugovor o djelu se potpisuje sa fizičkim licem za konkretan posao koji predstavlja „zaokruženu“ cjelinu. Poslovi koje će obavljati fizičko lice angažovano po osnovu ugovora o djelu ne mogu biti poslovi „radnog mjesta“ niti poslovi koji imaju kontinuitet. Ukoliko se naknada po osnovu ugovora o djelu ugovori u bruto iznosu, to znači da će fizičko lice dobiti na tekući račun iznos bruto naknade umanjen za doprinos za zdravstveno osiguranje i porez na dohodak.

 

Ugovor o djelu sa ugovorenom neto naknadom

Ugovor o djelu se potpisuje sa fizičkim licem za konkretan posao koji predstavlja „zaokruženu“ cjelinu. Poslovi koje će obavljati fizičko lice angažovano po osnovu ugovora o djelu ne mogu biti poslovi „radnog mjesta“ niti poslovi koji imaju kontinuitet. Ukoliko se naknada po osnovu ugovora o djelu ugovori u neto iznosu, to znači da će fizičko lice dobiti na tekući račun tačno onoliko koliko je ugovorio, a svi doprinosi, porez na dohodak i posebne naknade „padaju“ na teret poslodavca.

 

 Download file (19kb)
Already downloaded 101 times