ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA ("Sl. list SFRJ", br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 - odluka USJ i 57/1989, "Sl. list RBiH", br. 2/1992, 13/1993 i 13/1994 i "Sl. novine FBiH", br. 29/2003 i 42/2011).

Download file (1mb)
Already downloaded 488 times

 

ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST BOSNE i HERCEGOVINE ("Službeni glasnik BiH", br. 9/2005, 35/2005, 100/2008 i 33/2017)

Download file (157kb)
Already downloaded 533 times

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI ("Službeni glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015)

Download file (256kb)
Already downloaded 463 times