Ugovor o djelu se potpisuje sa fizičkim licem za konkretan posao koji predstavlja „zaokruženu“ cjelinu. Poslovi koje će obavljati fizičko lice angažovano po osnovu ugovora o djelu ne mogu biti poslovi „radnog mjesta“ niti poslovi koji imaju kontinuitet. Ukoliko se naknada po osnovu ugovora o djelu ugovori u bruto iznosu, to znači da će fizičko lice dobiti na tekući račun iznos bruto naknade umanjen za doprinos za zdravstveno osiguranje i porez na dohodak.