Plata ugovorena poslije poreza na dohodak znači da zaposlenik na tekući račun dobije ugovorenu plaću, neovisno od visine poreza na dohodak. Ovakav način ugovaranja plaće znači da teret poreza na dohodak „pada“ na poslodavca. U ovoj varijanti je u interesu poslodavca da zaposlenik ima Poreznu karticu. Zaposlenik može, kao i u varijanti ugovorene plaće sa porezom na dohodak da podnese Godišnju prijavu poreza na dohodak i ostvari pravo povrata plaćenog poreza na dohodak, ukoliko na to ima pravo.
Bruto plaća ={[(Ugovorena plaća - Odbici) / 0,9] + Odbici} / 0,69