Najviše radnika, već godinama, zapošljava JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i to 4469. Slijede je Željeznice FBiH i BH Telecom sa preko 3000 radnika.

Inače, Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine proveo je prije dvije godine reviziju učinka, s ciljem da ispita postupak zapošljavanja u javnim preduzećima FBiH i uzroke nedovoljne transparentnosti zapošljavanja. Rezultati revizije su pokazali da nadležne institucije FBiH nisu uspostavile adekvatan zakonski okvir za regulisanje transparentnosti zapošljavanja.

Transparentnost zapošljavanja u javnom sektoru u BiH već je duže vrijeme aktuelna tema, koja zaokuplja pažnju javnosti. Istraživanja nevladinog sektora ukazuju na nedostatke transparentnosti prilikom zapošljavanja u javnom sektoru FBiH, a postupak zapošljavanja je posebno neuređen inetransparentan u javnim preduzećima, agencijama i zavodima…

 

S druge strane, većina ovih preduzeća već godinama posluje s milionskim gubicima. Podaci pokazuju da je u većini javnih preduzeća evidentan konstantno nizak stepen likvidnosti.

alt

Prema ovim podacima, dvadeset preduzeća ostvarilo je 3,5 milijardi KM prihoda, ali je poslovanje završeno s minusom od 125 miliona KM.